Cụ Ông Nguyễn Đình Kỳ, từ trần....  

  RSS

quanvan
(@quanvan)
Noble Member Admin
Joined:9 months  ago
Posts: 1110
June 22, 2017 2:20 am  
Tin buồn..
 
Chúng tôi vừa nhận tin:
 
Cụ Ông Nguyễn Đình Kỳ,
 
Cựu Thẩm Phán Việt Nam Cộng Hòa,
 
cựu Hội trưởng Hội Người Việt Cao Niên Hoa Thịnh Đốn
 
đã từ trần trưa hôm nay, ngày Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017...
 
tại Bắc Virginia.
 
Hưởng Thượng Thọ 91 tuổi...
 
 

 

BMH
Washington, D.C 

ReplyQuote
quanvan
(@quanvan)
Noble Member Admin
Joined:9 months  ago
Posts: 1110
June 25, 2017 3:19 pm  

1


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register