CHỐNG CỘNG …  

  RSS

quanvan
(@quanvan)
Noble Member Admin
Joined:11 months  ago
Posts: 1231
August 14, 2017 2:41 pm  

Chống cộng thời nay ngộ thí bà 
Cộng kêu TỪ THIỆN, nộp đô la 
Cộng rao VĂN NGHỆ, đi coi hát 
Cộng hét THIÊN TAI, vội gởi quà 
Gặp bọn NẰM VÙNG không dám đập 
Thấy trò NGHỊ QUYẾT lại thông qua 
Cộng xây PẮC PÓ, về du lịch ! 
Chống cộng ???…ai là cộng rứa ta ??? 

Ngô Minh Hằng

 

Chú thích: 
Nghị quyết 36: VC nhắm vào những mặt thiết yếu để đánh gục đối thủ: văn hoá, nghệ thuật, nhân đạo, chính trị, kinh tế, tôn giáo, tình cảm .....

 

Bùi Dương Liêm phỏng vấn Ngô Minh Hằng


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register