Dân-chủ là gì?

Dân-chủ là gì?

Dânchủ bao gồm bốn yếutố cơbản:
1.Một hệ-thống chánh-trị để lựa chọn và thay thế chính-phủ thông qua bầu-cử tự-do và công-bằng.
2. Sự tham-gia tích-cực của mọi người, với tư-cách là công-dân, trong chánh-trị và đời sống xả-hội.
3. Bảo-vệ quyền con người của mọi công-dân.
4. Mọi quy-định của pháp-luật, trong đó luật-phúp và thủ-tục được ‘áp dụng như nhau’ đối với mọi công-dân.

 1. Dânchủ như một hệthống chánhtrị có sự cạnhtranh về quyềnlực.
  Dân-chủ là phương-tiện để mọi người lựa chọn lãnh-đạo, và giữ lãnh-đạo của họ có trách-nhiệm với các chánh-sách, cách ứng-xử của họ tại cơ-quan.
  Người dân quyết-định ai sẽ đại-diện cho họ trong quốc-hội, và ai sẽ đứng đầu chánh-phủ ở cấp quốc-gia và địa-phương.

Họ làm như vậy bằng cách lựa chọn giữa các bên cạnh-tranh với nhau, trong cuộc bầu-cử thường- lệ, tự-do và công -bằng.
Chánh-phủ được thành-lập trên sự đồng-ý của đa-số công-dân, qua việc lựa chọn bằng lá phiếu.
Trong một nền dân-chủ, nhân-dân có chủ-quyền hoàn-toàn. Họ là hình-thức quyền-lực chánh-trị cao nhất.
Lòng tin của công-dân sẽ ãnh-hưỡng đến uy-tín của các nhà lãnh-đạo, chánh-phủ chỉ nắm giữ quyền-lực tạm thời trong một thời-gian nhất định.
Luật-pháp và chánh-sách đòi hỏi phải có sự ủng-hộ lớn trong quốc-hội, nhưng các quyền của các nhóm thiểu-số vẫn được bảo-vệ bằng nhiều cách khác nhau.
Người dân được tự-do chỉ-trích các nhà lãnh-đạo và đại-diện được bầu của họ, quan-sát cách họ tiến- hành công việc của chánh-phủ.
Các đại-diện do cử-tri bầu lên ở cấp quốc-gia và địa-phương, nên lắng nghe người dân và đáp-ứng nhu-cầu và đề- xuất của họ.
Các cuộc bầu-cử phải diễn ra theo những khoảng thời-gian đều-đặn, theo luật định. Những người nắm quyền không thể mở rộng nhiệm-kỳ của mình, mà không cần đến việc bầu-cử.
Đối với các cuộc bầu-cử được tự-do và côngbằng, phải được quản-lý bởi một cơ-quan trung-lập, công -bằng và chuyên-nghiệp, đối xử bình-đẳng với tất cả các đảng phái chánh-trị và ứng-cử -viên.
Tất cả các bên và ứng-viên phải có quyền tự-do vận-động, trình-bày đề-xuất với cử-tri một cách trực-tiếp và thông qua các phương-tiện thông-tin đại-chúng.
Cử-tri phải có quyền bỏ phiếu kín, không bị hăm dọa và bạo-lực.
Các nhà quan-sát độc-lập phải có quyền theo dõi việc bỏ phiếu, để đảm-bảo rằng quá trình này không có tham-nhũng, hăm dọa và gian lận.
Cần phải có một số tòa án độc-lập, để giải-quyết bất kỳ tranh-chấp nào về kết-quả bầu-cử.
Đó là lý-do tại sao phải mất rất nhiều thời-gian, để tổ-chức một cuộc bầu-cử dân-chủ đúng nghỉa .
Bất-kỳ quốc-gia nào cũng có thể tổ-chức bầu-cử, nhưng để bầu-cử tự-do và công-bằng đòi hỏi rất nhiều công sức tổ-chức, chuẩn-bị và đào-tạo các đảng chánh-trị, các quan chức bầu-cử, và các tổ-chức xã-hội dân sự giám-sát quá-trình này.

 1. Sự thamgia: Vai trò của công dân trong một nền dân chủ.
  Vai trò then-chốt của công-dân trong một nền dân-chủ là tham-gia vào đời sống công-cộng.
  Công-dân có nghĩa-vụ phải thông-báo cho chánh-quyền biết về các vấn-đề công-cộng, xem-xét kỹ lưỡng cách mà các nhà lãnh-đạo chánh-trị và các đại-diện của họ sử-dụng quyền hạn, và thể-hiện quan-điểm và lợi-ích riêng của mình.
  Bõ phiếu trong các cuộc bầu-cử là một nghĩa-vụ quan-trọng của mọi công-dân.

Nhưng để bõ phiếu một cách khôn ngoan, mỗi người dân nên lắng nghe quan-điểm của các bên và các ứng-cử-viên khác nhau, và sau đó quyết-định của chính mình sẽ hỗ-trợ cho ai.
Sự tham-gia cũng có thể liên-quan đến vận-động tranh-cử cho một đảng phái chánh-trị hoặc ứng-cử- viên, đúng như một ứng-cử-viên cho chức vụ chánh-trị, tranh-luận các vấn-đề công-cộng, tham-dự các cuộc họp cộng-đồng, kiến ​-nghị với chánh-phủ và thậm-chí phản-đối.
Một hình-thức quan-trọng khác của sự tham-gia, là  thông qua các thành-viên tích-cực trong các tổ-chức độc-lập, phi-chánh-phủ, những gì chúng ta gọi là “xã hội dân sự”.
Các tổ-chức này đại-diện cho nhiều lợi-ích và niềm tin của các giới:

Nông-dân, công-nhân, bác-sĩ, giáo-viên, chủ doanh-nghiệp, tín-đồ tôn-giáo, phụ-nữ, sinh-viên, nhà hoạt-động nhân-quyền…
Điều quan-trọng nửa, là phụ-nữ phãi tham-gia đầy-đủ vào chánh-trị và trong xã-hội dân-sự.
Điều này đòi hỏi các tổ-chức xã-hội dân-sự phãi hết sức nỗ-lực để hướng-dẫn phụ-nữ về quyền và nghĩa-vụ dân-chủ của họ, nâng cao kỹ-năng chánh-trị, đại-diện cho lợi-ích chung của nử-giới, và đưa họ tham-gia vào đời sống chánh-trị.

Trong một nền dân-chủ, việc tham-gia vào các nhóm dân-sự phải là tự-nguyện. Không ai ép buộc ai,phải tham- gia một tổ -chức chống lại ý muốn của họ.

III. Quyền của côngdân trong một nền dânchủ.
Trong một nền dân-chủ, mọi công-dân đều có một số quyền cơ-bản mà nhà nước không thể lấy đi khỏi họ.
Những quyền này được bảo-đảm theo luật-pháp quốc-tế.
Bạn có quyền có niềm tin của riêng mình, nói và viết những gì bạn nghĩ.
Không ai có thể bắt-buộc bạn phãi cho họ biết những gì bạn suy-nghĩ, sự tin-tưởng của bạn và nói hay không nói một điều gì đó.
Có tự-do tôn-giáo. Mọi người đều được tự-do lựa chọn tôn-giáo, thờ phượng và thực-hành tôn- giáo của họ khi họ thấy phù-hợp.

Mỗi cá-nhân đều có quyền hưởng-thụ văn-hóa riêng , cùng với các thành-viên khác trong nhóm, ngay cả khi nhóm của họ là thiểu-số.

Có nhiều tự-do và đa-nguyên trong các phương-tiện thông-tin đại-chúng.
Bạn có thể chọn giữa các nguồn tin và ý-kiến ​​khác nhau để đọc trên báo, nghe trên đài phát-thanh, và xem trên truyền-hình.
Bạn có quyền liên-kết với người khác, để thành-lập và tham-gia các tổ-chức theo sự lựa chọn của bạn, bao gồm cả Công-đoàn.
Bạn được tự-do di-chuyển trong  đất nước của mình, và nếu bạn muốn, bạn có quyền rời khỏi đất nước.
Bạn có quyền tụ-tập và hội-họp tự-do, và để phản-đối hành-động nào đó của chánh-phủ.
Tuy-nhiên, mọi người đều có nghĩa-vụ thực-hiện các quyền này một cách hòa-bình, tôn-trọng pháp-luật và vì quyền của người khác.

 1. Luậtpháp.
  Dân-chủ là một hệ-thống cai-trị bằng pháp-luật, chứ không phải bởi các cá-nhân.
  Trong chế-độ dân-chủ, luật-pháp bảo- vệ quyền của công-dân, duy-trì trật-tự và hạn-chế quyền-lực của chánh-phủ.
  Mọi công-dân đều bình-đẳng theo luật-pháp. Không ai có thể bị phân-biệt đối-xử dựa trên chủng-tộc, tôn-giáo, dân-tộc hoặc giới-tính của họ.
  Không ai có thể bị bắt, bỏ tù, hoặc bị lưu-đày tùy-tiện.
  Nếu bạn bị giam-giữ, bạn có quyền biết các cáo-buộc đối với bạn, và được cho là vô-tội cho đến khi được chứng-minh là có tội theo luật-pháp.
  Bất-cứ ai bị truy-tố về tội-phạm đều có quyền được xét-xử công-bằng, nhanh chóng và công-khai bởi một tòa-án vô-tư.
  Không ai có thể bị đánh thuế hoặc truy-tố vô-cớ , mà phãi theo quy-định của pháp-luật.
  Không ai ở trên luật-pháp, dù là vua hay một tổng-thống được bầu.
  Luật-pháp là công-bằng, và được thi-hành một cách nhất-quán, bởi các tòa-án độc-lập với các chi nhánh khác của chánhphủ.
  Tra-tấn và đối xử tàn-nhẫn và vô-nhân-đạo là hoàn-toàn bị cấm.
  Các quy-định của pháp-luật đặt ra giới-hạn về quyền-lực của chánh-phủ. Không viên chức chánh-phủ nào có thể vi-phạm những giới-hạn này.
  Không có nhà cai-trị,bộ-trưởng hay đảng phái chánh-trị nào có thể yêu-cầu thẩm-phán ra quyết-định theo ý họ.
  Quan chức và các cơ-quan của chánh-quyền các cấp, không được sử-dụng quyền-lực của họ để làm giàu cho mình.

Các tòa-án độc-lập và các ủy-ban bài-trừ  tham-nhũng, sẽ trừng-phạt đúng mức của pháp-luật, bất kể người đó là ai, nếu họ có tội.
Các giớihạn và yêucầu đối với dânchủ.

Khi nền dân-chủ được thực-hiện, người dân không chỉ phải tham-gia và thực-hiện các quyền của họ.

Mà họ cũng còn phải tuân-thủ các nguyên-tắc và quy-tắc nhất định về hành-vi dân-chủ.
Mọi người phải tôn-trọng pháp-luật và bác bỏ bạo-lực. Không có gì biện-minh cho việc sử-dụng bạo-lực chống lại các đối-thủ chánh-trị của bạn, chỉ vì bạn không đồng-ý với họ.

Mọi công-dân phải tôn-trọng quyền và phẩm-giá của người khác, vì  họ cũng là con người như chính ta.
Không ai được phép tố-cáo đối-thủ chánh-trị một cách ác-ý và bất-hợp-pháp, chỉ vì họ có quan-điểm khác với mình.

Mọi người nên đặt câu hỏi về quyết-định của chánh-phủ, nhưng không từ-chối thẩm-quyền của chánh- phủ.
Mỗi nhóm đều có quyền thực-hành văn-hoá riêng của mình, và tự kiểm-soát những công việc của nhóm mình làm, nhưng mỗi nhóm phải chấp-nhận rằng nó là một phần của một nhà nước dân-chủ.
Khi bạn bày tỏ ý-kiến ​​của mình, bạn cũng nên lắng nghe quan-điểm của người khác, kể cả những người mà bạn không đồng-ý với họ. Mọi người đều có quyền được nghe.
Đừng quá tự-tin về sự đúng-đắn của quan-điểm của mình, mà từ-chối nhìn thấy bất-kỳ tài-năng và đức-độ ở nơi người khác. Xem xét các xu-hướng và quan-điểm khác với ta.
Khi bạn đưa ra các yêu-cầu, bạn nên hiểu rằng trong một nền dân-chủ, mọi người không thể đạt được mọi thứ họ muốn.Dân-chủ đòi hỏi sự thỏa-hiệp. Các nhóm có sở-thích và ý-kiến ​​khác nhau phải sẵn-sàng ngồi xuống với nhau và đàm-phán.
Trong một nền dân-chủ, một nhóm không phải lúc nào cũng giành được mọi thứ nó muốn. Sự kết-hợp khác nhau của các nhóm giành chiến-thắng trên các vấn-đề khác nhau. Theo thời-gian, mọi người đều thắng một cái gì đó.
Nếu một nhóm luôn bị loại-trừ và không được lắng nghe, nó có thể quay ngược lại với chế-độ dân-chủ trong sự tức-giận và thất-vọng.
Mọi người sẵn lòng tham-gia một cách hòa-bình và tôn-trọng quyền của người khác, đó là  nền tảng của việc quãn-lí đất nước.

Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi.

Đã xem 269 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Be the first to comment

Tham gia bình luận