ĐỪNG LÀM NGHÈO TIẾNG VIỆT

Mục đích cải cách chữ quốc ngữ Việt, hay tiếng Việt, là làm cho tiếng
Việt đơn giản, dễ nói, dễ nghe, dễ viết, dễ hiểu; chẳng những cho mọi
người Việt trong nước và ở hải ngoại mà còn cho bất cứ người ngoại
quốc nào muốn học tiếng Việt. Tuy nhiên, không phải vì muốn tiếng Việt
trở nên đơn giản mà làm cho tiếng Việt thành ra kệch cỡm, khó nghe,
khó nói do thiếu sự phối hợp hài hoà giữa các ngữ tố, ngữ âm hay âm
tiết trong một ngữ cảnh, và gây khó khăn trong việc viết đúng chính tả
và đúng ngữ pháp tiếng Việt. Hơn nữa Bùi Hiền (BH) không có phát minh,
sáng kiến gì cả, vì BH rõ ràng đã ăn cắp vài dấu ký âm trong công
trình tự điển của “Tiền Bối Nguyễn Văn Khôn” ở thời kỳ Miền Nam VNCH
mấy chục năm trước 1975 còn có bằng chứng trên giấy trắng mực đen như
sau: VIỆT – ANH ANH – VIỆT TỪ ĐIỂN LOẠI THÔNG DỤNG TÁC GIẢ NGUYỄN VĂN
KHÔN DO NHÀ SÁCH KHAI TRÍ ẤN HÀNH LẦN THỨ NHẤT XONG NGÀY 14-4-1967 TẠI
NHÀ IN RIÊNG CỦA NHÀ XUẤT BẢN. GPKD SỐ 987 TBTTCB/BC3/XB NGÀY 6-4-1967

Sau đây chúng ta hãy xem xét cái kiểu viết chữ quốc ngữ Việt, hay
tiếng Việt, do ông PGS.TS. Bùi Hiền (BH), nguyên Hiệu Phó trường ĐHSP
Ngoại Ngữ Hà Nội, vừa phát minh và đề xuất cải cách!  Tiếng Việt
thường phát âm như thế nào thì viết ra như thế nấy, vì ngay từ đầu
người sáng tạo ra chữ quốc ngữ Việt đã cố gắng sử dụng các mẫu tự
Latinh để phiên âm và biểu đạt càng đúng tiếng Việt chừng nào càng tốt
chừng nấy; tuy nhiên, không phải vì vậy mà hiểu lầm những dấu ký hiệu
phiên âm, còn gọi là dấu ký âm của tiếng Việt là những mẫu tự rồi dùng
chúng để thay cho mẫu tự với cái biện luận hàm hồ là chúng có thể rút
ngắn, tiết kiệm nét chữ viết!

BH đã đề xuất cải tiến bảng mẫu tự và chính tả tiếng Việt, BH cho biết
rằng trải qua gần một thế kỷ, đến nay chữ quốc ngữ ở Việt Nam đã bộc
lộ nhiều điểm bất hợp lý, nên cần phải cải tiến để giản tiện, dễ nhớ,
dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm bút-giấy-mực. BH đã biện
luận những điểm bất hợp lý là: “Hiện tại, chúng ta sử dụng 2, 3 mẫu tự
để biểu đạt một âm vị phụ âm đứng đầu. Ví dụ c, q, k trong các chữ
“cuốc, quốc, ca, kali”; tr, ch trong các chữ “tra, cha”; s, x trong
các chữ “sa, xa” v.v… Bên cạnh đó, lại dùng 2 chữ cái ghép lại để biểu
đạt âm vị của một số phụ âm đứng cuối vần như ch, ng, nh trong các chữ
“mách, ông, tanh”, v.v…” Vì vậy BH đề nghị bỏ chữ “đ” ra khỏi bảng mẫu
tự tiếng Việt hiện tại và bổ sung thêm một số chữ cái tiếng Latinh như
“f, j, w, z” và thay đổi giá trị âm vị của 11 chữ cái hiện có trong
bảng mẫu tự tiếng Việt cụ thể là “c” thay thế “ch, tr”; “d” thay thế
“đ”; “g” thay thế “g, gh”; “f” thay thế “ph”; “k” thay thế “c, q, k”;
q thay thế ng, ngh; s thay thế s, x; x thay thế kh; w thay thế th; z
thay thế  d, gi, r. Vì âm “nhờ” của chữ cái “nh” chưa có ký tự, hay
còn gọi là dấu ký âm, mới để thay thế nên BH đề nghị tạm thời dùng ký
tự ghép n’ để biểu đạt.  Hầu như các ngôn ngữ trên thế giới không có
chữ cái nào là n’ (n phẩy lửng) trong khi tiếng Việt có chữ cái phụ âm
“nh” ở đầu tiếng và ở cuối tiếng như trong chữ “nhanh”.

Chữ quốc ngữ Việt cải tiến của Bùi Hiền chỉ dựa trên giọng nói của
riêng thủ đô Hà Nội cả về âm vị cơ bản và 6 thanh điệu tiêu chuẩn
(sắc, huyền, nặng, hỏi, ngã, bằng); nguyên tắc là mỗi chữ chỉ biểu đạt
một âm vị, và mỗi âm vị chỉ có một chữ cái tương ứng biểu đạt. Như vậy
chữ quốc ngữ cải tiến của BH không biểu đạt được cả nước bao gồm giọng
nói của người Sài Gòn, Miền Tây Hậu Giang, Miền Trung Quảng Nam – Đà
Nẳng – Huế.  Ngôn ngữ của một quốc gia cần phải có tính đa dạng phong
phú của các địa phương tiêu biểu, chứ không riêng giọng nói ở thủ đô;
trong khi đó giọng nói thủ đô Hà Nội hiện nay rõ ràng chưa phải là
chuẩn mực cho cả nước học nói theo và còn nhiều sai sót.

Một cách khách quan và cụ thể chúng ta hãy xem xét những đề xuất cải
tiến chữ quốc ngữ Việt của Bùi Hiền như sau:

Không thể dùng chữ “d” thay chữ “đ”; vì “da” khác với “đa”, “do” khác
với “đo”, “di” khác với “đi”, v.v…và cách phát âm hai chữ này hoàn
toàn khác nhau.

Không thể dùng chữ “c” thay chữ “ch”, “tr”; vì “chờ” khác với “trờ”,
“chữ” khác với “trữ”, “chung” khác với “trung”,v.v… Cách phát âm
chuẩn của “ch” với “tr” hoàn toàn khác nhau; nếu phát âm “ch” và “tr”
giống nhau như một số đông người Hà Nội hiện nay nói không phân biệt
được “ch” và “tr” thì rõ ràng họ đã phát âm sai. Có một phát hiện ở
đây là Bùi Hiền đã “ăn cắp” dấu ký âm “c” của một học giả và là một
nhà làm tự điển Việt – Anh và tự điển Anh – Việt có tên NGUYỄN VĂN
KHÔN ở Miền Nam VNCH thời kỳ mấy chục năm về trước.  Trước năm 1975
Tiền Bối Nguyễn Văn Khôn đã dùng dấu ký âm “c” để phiên âm mẫu tự kép
“ch”, trong các chữ “cha chú, chế, chi, chủ, v.v…” được phiên âm là
“ca cú, cé, ci, củ”

Không thể dùng chữ “g” thay chữ “g”, “gh”; vì “gi” khác với “ghi”,
v.v… Qui tắc viết chính tả tiếng Việt không được viết “gê” mà phải
là “ghê”, không được viết “ge” mà phải là “ghe”; cũng như không được
viết “gha”, “ghu”, “ghư” mà phải là “ga”, “gu”, “gư”, v.v…

Không thể dùng chữ “s” thay chữ “s”, “x”; vì “sương” khác với “xương”,
“sung” khác với “xung”, “sô” khác với “xô”, v.v… Cách phát âm chuẩn
của “s” với “x” hoàn toàn khác nhau; nếu phát âm giống nhau thì rõ
ràng phát âm sai.  Hiện tại có một số rất đông người Hà Nội phát âm
không phân biệt “s” với “x” một cách rất tự nhiên đáng ngạc nhiên!

Không thể dùng “x” thay chữ “kh”; vì “xung” khác với “khung”, “xông”
khác với “không”, v.v… Cũng có một phát hiện ở đây là Bùi Hiền đã
“ăn cắp” dấu ký âm “x” của một học giả và là một nhà làm tự điển Việt
– Anh và tự điển Anh – Việt có tên NGUYỄN VĂN KHÔN ở Miền Nam VNCH
thời kỳ mấy chục năm về trước. Trước năm 1975 Tiền Bối Nguyễn Văn Khôn
đã dùng dấu ký âm “x” để phiên âm mẫu tự “kh”, trong các chữ “kha khá,
khế, khi, khô, khu, v.v…” được phiên âm là “xa xá, xé, xi, xo, xu”

Không thể dùng “z” thay chữ “d”, “gi”, “r”; vì “dông”, “giông”, “rông”
được phát âm chuẩn hoàn toàn khác nhau; nếu phát âm giống nhau thì rõ
ràng phát âm sai. Ở đây một lần nữa nhắc tới người Hà Nội trong việc
phát âm cẩu thả, không chuẩn, không rõ, không phân biệt các âm của
“d”, “gi”, “r” một cách đáng tiếc!

Không thể dùng “k” thay chữ “c”, “q”, “k”; vì qui tắc viết chính tả và
phát âm chuẩn của “cuốc” khác với “quốc”; hơn nữa “k” khi ghép với “h”
để thành chữ cái phụ âm kép “kh” ở đầu một chữ thì phải phát âm rất
khác với “k”; như trong các chữ “kê” và “khê”, “cô” và “khô”, “ki” và
“qui” và “khi”.  Cách phát âm chuẩn và qui tắc viết chính tả của những
chữ này hoàn toàn khác nhau, nếu gọp chung lại để thay thế bằng một
mẫu tự “k” đúng là một chuyện phá bỏ qui tắc chính tả một cách không
thông minh.

Không thể dùng chữ cái “q” thay chữ cái phụ âm kép “ng”, “ngh”; vì mẫu
tự “q” không có ở cuối hay ở đầu của một chữ trong tiếng Việt. Nếu
dùng một chữ cái “q” để thay thế “ng” và “ngh” trong chữ “nghe ngóng”
để trở thành “qe qóq” thì đúng là quái đản lập dị.  Qui tắc viết chính
tả tiếng Việt chữ “ng” ở đầu chữ được viết với “a, o, ô, u, ư” thành
những chữ “nga”, “ngo”, “ngô”, “ngu”, “ngư”. Chữ “ngh” ở đầu chữ được
viết với “i, y, e, ê” thành những chữ “nghi”, “nghy”, “nghe”, “nghê”.
Như vậy theo đề xuất của BH thay chữ “ng”, “ngh” bằng một chữ “q” thì
phải bỏ qui tắc viết chính tả rất hoàn chỉnh của tiếng Việt!  Đúng là
một đề nghị rất sai trái và ngu xuẩn không thể chấp nhận được!

Không thể dùng “f” thay chữ cái phụ âm kép “ph”, vì đây là một dấu ký
âm. Hơn nữa “f” là một dấu ký âm trong công trình tự điển của Tiền Bối
Nguyễn Văn Khôn ở thời kỳ Miền Nam VNCH mấy chục năm trước 1975.  Thí
dụ các chữ “pha, phải, phê, phi, phu, v.v…”được phiên âm “fa, fải, fe,
fi, fu”

Không thể dùng chữ cái “w” thay cho “th”, vì “w” hoàn toàn xa lạ với
tiếng Việt và cách phát âm của “w” gần giống với một bán nguyên âm của
các chữ “oa, oai, oe, oan, qua, quai, que, quan, v.v…” trong khi cách
phát âm của “th” là một phụ âm khi phát âm lưỡi phải chạm vào răng
trên, vì vậy “w” và “th”, một là bán nguyên âm và một là phụ âm, không
tương đồng thì không thể dùng thay thế cho nhau. Rất rõ ràng là chữ
cái “w” có trong chữ “wong” của tiếng Trung Quốc.  Mẫu tự “w” không
nằm trong bảng chữ cái và cách phát âm của tiếng Việt, nhưng trong
tiếng Anh, Pháp, Tàu thì có chữ cái “w”.

Hoa Văn cũ hay chữ Tàu truyền thống không thay đổi nhưng khó học, khó
nhớ, nên Trung Quốc chỉ cải tiến bổ sung một hệ thống Hoa Văn mới được
đơn giản hoá bằng những mẫu tự ít nét chữ viết.  Để cho học sinh Trung
Quốc và người nước ngoài dễ học loại tiếng Tàu mới này; Trung Quốc
cũng đã tạo ra một loại tiếng Tàu mới viết bằng những mẫu tự Latinh
ABC theo cách phiên âm của chữ Tàu để học nói nhanh chóng. Thí dụ:

Chữ “dào” nghĩa là “đáo, tới”; và “dāo” nghĩa là “đao, cây dao”. Nhưng
tiếng Trung Quốc không có đầy đủ dấu giọng hay dấu âm tiết.  Có một
đặc điểm khác biệt lớn giữa tiếng Việt và tiếng Trung Quốc là trong
khi tiếng Việt có đầy đủ sáu “dấu giọng – accent marks” (sắc, huyền,
nặng, hỏi, ngã, bằng) còn tiếng Trung Quốc thì không có đủ.  Khi nghe
một người Việt nói tiếng Việt có những âm tiết khác nhau khiến cho ngữ
điệu tiếng Việt líu lo như nghe chim hót.

Hơn nữa tiếng Việt cũng như tiếng Trung Quốc là tiếng đơn âm, mỗi chữ
là một âm có một nghĩa riêng biệt và có đặc tính ghép chữ; khi ghép 2
hoặc 3 chữ lại với nhau thành 1 chữ mới với một nghĩa mới riêng biệt.

Thí dụ Chữ 女 nghĩa là “đàn bà” và 子 nghĩa là “trẻ con”.  Khi ghép hai
chữ này lại với nhau, 女 và 子 trở thành một chữ 好 …và có nghĩa là
“tốt”.  Như vậy “đàn bà” + “trẻ con” = “tốt” trong tiếng Trung Quốc.

Trong tiếng Việt chữ “phá” được ghép với các chữ “án, cửa, đám, gia,
giới, hoại, kỷ lục, trật tự, v.v…” thành những chữ mới có nghĩa mới
khác nhau “phá án, phá cửa, phá đám, phá gia, phá giới, phá hoại, phá
kỷ lục, phá trật tự”

Hiện nay rất đông người Việt có tệ nạn nói tắt, viết tắt trong tiếng
Việt; điều này làm tiếng Việt trở nên kỳ cục, nghèo nàn trên phương
diện nói và viết. Thí dụ: như chữ “bác” có thể ghép với các chữ để
thành “bác sĩ”, “bác học”, “bác vật”, “bác Hồ”, “bác ái”, “bác nông
dân”, “bác tiều phu”, uyên bác”, “bác cổ”, “bác nhã”, “bác án”, “bác
đơn”, bác bỏ”, “bác tạp”, v.v…. Với bao nhiêu chữ ghép với “bác”, vậy
nếu nói tắt hay viết tắt “bác sĩ” chỉ bằng một chữ “bác” thì phải hiểu
thế nào, “bác sĩ” hay “bác Hồ”?  Chúng ta không thể bắt chước theo
tiếng Anh, một thứ tiếng đa âm trong một chữ dài nên người ta có
khuynh hướng nói tắt cho gọn; như chữ “doctor” được nói tắt là “doc”;
“favorite” nói tắt là “fav”, nhưng khi viết phải viết nguyên chữ. Việc
nói hay viết rút ngắn tiếng Việt không đúng cách, không đúng chữ,
không đúng ngữ cảnh chỉ làm nghèo tiếng Việt và khiến tiếng Việt trở
nên kệch cỡm.

Để nâng tiếng Việt lên ngang tầm một ngôn ngữ quốc tế như tiếng Anh,
tiếng Pháp, đã có những cố gắng tạo ra và giới thiệu với các giới ngôn
ngữ học quốc tế một hệ thống dấu ký hiệu phiên âm quốc tế –
International Phonetic Alphabet (IPA) hoàn toàn dùng một bảng dấu ký
âm quốc tế để biểu đạt cho tất cả chữ cái nguyên âm và chữ cái phụ âm
của tiếng Việt; việc này cũng là nhắm vào mục đích giúp cho người nước
ngoài dễ học và phát âm đúng tiêu chuẩn tiếng Việt. Vào năm 2005 đã có
một cuốn sách dạy người nước ngoài học tiếng Việt được xuất bản và bán
trên toàn thế giới, trên Amazon; trong cuốn sách này “SIMPLE
VIETNAMESE FOR YOU” có một bảng dấu ký âm quốc tế IPA đi kèm với bảng
mẫu tự tiếng Việt tương tự như bảng ký âm quốc tế IPA của tiếng Anh,
tiếng Pháp.

Link Amazon https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=simple+vietnamese+for+you

Hoặc là vào Google tìm SIMPLE VIETNAMESE FOR YOU với Link Google
https://www.amazon.com/Simple-Vietnamese-You-Nguyen-Thanh/dp/1419607111

Quả thật, trải qua thời gian hơn 400 năm tiếng Việt đã được hình
thành, tu chỉnh, cải tiến và hệ thống hóa cho người dân Việt Nam
có một loại chữ viết riêng, rất độc đáo, rất chính xác tương đồng
với tiếng Việt nói; điểm quan trọng nhất là để dứt khoát tách ra
khỏi bị ảnh hưởng nặng nề của hệ thống chữ Hán truyền thống của
Trung Quốc hay chữ Hán Nôm.  Cho đến nay người Việt chắc chắn đã có
được một kho tàng văn học đồ sộ và phong phú với rất nhiều bộ
sách quý, bộ tài liệu giá trị, bộ sách lịch sử, địa lý,
khoa học, tác phẩm văn chương, thi ca, triết học, luận lý, đạo đức,
tu từ học, ca dao tục ngữ và truyện cổ tích.

Cho đến thời kỳ Tự Lực Văn Đoàn kéo dài tới hiện tại, tiếng Việt đã ổn
định hình thức và nội dung; những qui tắc của cách viết và cách học
tiếng Việt như hiện tại đã rất vững chắc không cần những thay đổi mà
chúng có thể làm nghèo tiếng Việt và gây xáo trộn trong cách viết và
cách học tiếng Việt của người Việt trong nước và ở hải ngoại, cũng như
gây khó khăn cho người ngoại quốc muốn học tiếng Việt.  Chúng ta hãy
tự hỏi nếu có những thay đổi, núp dưới chiêu bài cải tiến, trong tiếng
Việt như vậy thì chúng mang lại lợi ích gì trong thực tế của nước Việt
Nam?

Bây giờ toàn thể người dân Việt Nam phải cảnh giác đề phòng vì đây có
thể là âm mưu của Tàu Cộng muốn phá hoại tiếng Việt, làm cho thế
hệ tương lai của Việt Nam không thể đọc được chữ Việt, không hiểu
được tư tưởng và đạo đức của người Việt Nam.  Một điều quan trọng
nhất là thế hệ tương lai Việt Nam sẽ không biết được lịch sử của
nước Việt Nam, và lúc đó trở nên lớp người mất nguồn gốc ở ngay quê
hương của mình.  Rồi Tàu Cộng sẽ đồng hoá người Việt Nam rất dễ dàng.

Tóm lại, đừng làm nghèo tiếng Việt; ngược lại, phải làm cho tiếng Việt
ngày càng nhuận sắc và phong phú hơn.  Cho nên những đề xuất cải tiến
của Bùi Hiền đã rất viễn vông, không thực tế, không thích hợp với tình
hình của chữ quốc ngữ Việt hiện tại, và Bùi Hiền đã không đưa ra
được một lý do chính đáng để cải tiến chữ Việt.  Hơn nữa BH
không có sáng kiến gì cả, vì BH đã ăn cắp vài dấu ký âm trong công
trình tự điển của Tiền Bối Nguyễn Văn Khôn, bằng chứng như đã nêu
trên. Trong khi tiếng Việt đã là một hệ thống chữ viết ký âm cố gắng
biểu đạt được chính xác cách nói, cách viết của người Việt trong cả
nước.  Như vậy có thể khẳng định rằng tiếng Việt là một hệ thống ngôn
ngữ hoàn chỉnh đã trải qua hơn 400 năm từng được tu chỉnh, cải tiến,
và hệ thống hoá. Tiếng Việt sẽ có cơ hội tốt để trở thành một ngôn ngữ
quốc tế như tiếng Anh, tiếng Pháp.

Cái quan trọng và thiết yếu nhất là nước Việt Nam cần cải cách chính
trị, vì trước nhất phải cải cách chính trị là tiếp theo đó mọi việc
cần thiết cho cuộc sống của toàn thể người dân Việt sẽ tự động cải
cách theo cho thích hợp với chính thể mới của nước Việt Nam./.

Nguyễn Thành-Trí – Sài Gòn, Chúa Nhật 3/12/2017

Đã xem 357 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

1 Comment

Tham gia bình luận