Mục-đích thật sự của “Luật an-ninh mạng” là gì?

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” ở cuối bài [Không Quảng Cáo]

Là loại bõ Yahoo, Google, Facebo ok và Twitter…vv…, đễ buộc người Việt Nam phãi sữ-dụng các mạng của Trung Cộng như  Sina Weibo,  Renren, QQ, Youku, Wechat…vv…

Đòn này thật hiểm-độc, nó buộc 90 triệu người Việt Nam bị lệ-thuộc vào truyền-thông của Trung  Cộng, nói trắng ra là nô-lệ.

Mưu-đồ khốn-nạn của Việt Cộng và Trung Cộng là:

-Việt Nam phãi nô-lệ về chánh-trị.

-Việt Nam phãi nô-lệ về kinh-tế.

-Việt Nam phãi nô-lệ về lảnh-thổ.

-Việt nam phãi nô-lệ về tư-tưỡng.

-Việt Nam phãi nô-lệ về truyền-thống.

-Việt Nam phãi nô-lệ về văn-hóa.

-Việt Nam phãi nô-lệ về dân-tộc (Chủng-tộc).

Tóm lại là một tỉnh tự-trị của Trung Cộng.

Đảng CSVN ‘nằm dưới sự lãnh-đạo’ của đảng CSTQ là nô-lệ về chánh-trị.

“Luật đặc-khu” là nô-lệ về lảnh-thổ.

“Luật an-ninh mạng” là nô-lệ về tư-tưỡng.

Chiến-lược làm ‘khu chế xuất cho Trung Cộng’ là nô-lệ về kinh-tế.

Lạm-dụng Hán Việt đến mức phi- lý là nô-lệ về truyền-thống.

Đạp đỗ nền tảng đạo-lý xả-hội Việt Nam là chuẫn-bị cho dân-tộc làm nô-lệ.

Làm cho nền giáo-dục suy- đồi là chuẫn-bị cho việc nô-lệ văn-hóa.

*

Suốt lịch-sử dân-tộc chưa có thời -kỳ nào đen tối như hiện nay, nguy-cơ bị nô-lệ và đồng-hóa là rất cao, vấn-đề chỉ là thời-gian.

Việt Cộng và Trung Cộng sợ lâu  ngày sẽ sanh biến, nên đang dồn mọi nỗ-lực đẫy mạnh tốc-độ nô-dịch-hóa Việt Nam.

Chúng ta phãi làm gì trong tình-thế nguy-khốn hiện nay?

Chúng ta phãi tận-dụng những gì mà chúng ta có.

Chúng khộng được sợ chết, nếu ta chết hôm nay thì ngày mai khõi chết.

Triệt-đễ khai-thác sự trợ-giúp của cộng-đồng tự-do dân-chủ trên thế-giới. Không có sự trợ-giúp của họ, chúng ta chắc-chắn sẽ nắm phần thất-bại.

Bọn Việt Cộng nằm vùng thường dùng thủ-đoạn bài-ngoại đễ giết chết phong-trào cứu nguy tổ-quốc từ trong trưng nước.

Bọn chúng lu-loa:

Chúng ta chĩ dùng nội-lực đễ đấu-tranh, dựa vào nước ngoài là làm tay sai cho ngoại-bang,là phãn-quốc .

Trong khi chính bọn chúng đang làm tay sai cho Trung Cộng, tất-cả bộ máy đảng và nhà nước của bọn chúng được Trung Cộng nuôi-dưỡng và chĩ-huy.

Hãy ngĩ xem:

Lực-lượng cứu nguy dân-tộc chĩ có hai bàn tay trắng, trên răng dưới dép mà chống lại bộ máy đàn-áp khổng-lồ của bạo-quyền Việt Cộng  với công-an và quân-đội, đầy đủ thậm-chí dư dùng những vũ-khí như:

Dùi-cui, còng số 8, súng AK, xe tăng, trại giam cùng với nhà tù_ thì làm sao đễ tự-vệ, chớ đừng nói tới thắng-lơi_.

Không có sự giúp đỡ của quốc-tế, chúng ta thất-bại tới 101%.

Việt Cộng nói vậy mà không phãi vậy.

Đừng nghe những gì Việt Cộng nói, mà hãy nhìn kỹ những gì mà Việt Cộng làm.

Nguyễn Sài Gòn

[yourchannel user=”Nguyễn Tuấn” search=”luật an ninh mạng”]

Đã xem 4502 lần

>>> Tìm Kiếm Video Mà Quý Vị Quan Tâm <<<

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.