Nhân-quyền là gì?

Nhân-quyền là gì?

Nhân-quyền là những quyền có sẵn đối với tất-cả mọi người, bất-kể chủng-tộc, giới-tính, quốc-tịch, dân- tộc, ngôn-ngữ, tôn-giáo hay bất-kỳ tình-trạng nào khác. Nhân-quyền bao gồm quyền sống và tự-do, không bị nô-lệ và tra-tấn, tự-do quan-điểm và biểu-hiện, quyền làm việc , quyền giáo-dục, và nhiều hơn nữa. Mọi người đều được hưởng các quyền này, không phân-biệt đối-xử.
Luật quốctế Nhân-quyền

Luật nhân-quyền quốc-tế đưa ra các nghĩa-vụ của Chánh-phủ, để hành-động theo những cách nhất-định hoặc kiềm-chế các hành-vi nhất định, nhằm thúc-đẩy và bảo-vệ quyền-con-người, cùng các quyền tự-do căn-bản khác của cá-nhân hoặc các nhóm.

Một trong những thành-tựu to lớn của Liên-hiệp-quốc, là việc tạo ra một bộ Luật Nhân Quyền toàn-diện — một luật được bảo-vệ toàn cầu–, mà tất-cả các quốc-gia đều có thể đăng-ký và tất-cả mọi người đều mong muốn. Liên-hiệp-quốc đã xác-định một loạt các quyền được quốc-tế chấp-nhận, bao gồm:

Các quyền dân-sự, văn-hoá, kinh-tế, chánh-trị và xã-hội. Nó cũng đã thiết-lập các cơ-chế để thúc đẩy việc bảo-vệ các quyền này, và hỗ-trợ các quốc-gia thực-hiện trách-nhiệm của mình.

Cơ-sở của bộ luật này là Hiến-chương của Liên Hợp Quốc và Tuyên-ngôn Thế-giới về Nhân-quyền, được Đại-hội-đồng thông qua lần lượt vào các năm 1945 và 1948. Kể từ đó, Liên-hiệp-quốc đã từng bước mở rộng luật về Quyền Con Người để bao gồm các tiêu-chuẩn cụ-thể cho phụ-nữ, trẻ em, người khuyết-tật, người thiểu-số và các nhóm dễ bị tổn-thương khác, những người hiện có quyền bảo-vệ họ khỏi sự phân- biệt đối-xử từ lâu đã phổ-biến ở nhiều xã-hội.

Tuyênngôn thếgiới về Quyền Lợi Của Con Người.

Tuyên-ngôn Thế-giới về Quyền-con-người (UDHR) là một mốc quan-trọng trong lịch-sử nhân-quyền. Tuyên-bố này do Đại-hội-đồng Liên Hiệp Quốc tại Paris công-bố vào ngày 10 tháng 12 năm 1948, bởi nghị quyết 217 A (III) của Đại-hội-đồng Liên-hiệp-quốc do các đại-diện có nền văn-hoá pháp-luật và văn-hoá khác nhau soạn-thảo, như một tiêu-chuẩn chung về thành-tựu cho mọi dân-tộc và tất cả các quốc-gia. Tuyên-ngôn này  đưa ra lần đầu tiên, các quyền con người căn-bản được bảo-vệ phổ-quát. Từ khi được thông-qua vào năm 1948, UDHR đã được dịch ra hơn 501 ngôn-ngữ,  là tài-liệu được dịch nhiều nhất trên thế-giới – và đã lấy cảm-hứng từ các hiến-pháp của nhiều quốc-gia mới độc-lập và nhiều nền dân-chủ-mới còn non trẻ.

UDHR, cùng với Công-ước Quốc-tế về Các Quyền Dân-sự và Chánh-trị, cùng hai Nghị-định-thư Tùy-chọn (về thủ-tục khiếu-nại và hình-phạt tử-hình) và Công-ước Quốc-tế về Các Quyền Kinh-tế, Xã-hội và Văn-hoá và Nghị-định-thư bổ-sung, tạo thành nền tảng của Dự-luật nhân-quyền quốc-tế.
Các quyền kinhtế, xãhội và vănhoá.

Công-ước Quốc-tế về Các Quyền Kinh-tế, Xã-hội và Văn-hoá bắt đầu có hiệu-lực vào năm 1976, và có đến 164 nước tham-gia vào cuối tháng 10 năm 2016. Các quyền-con-người mà Công-ước muốn thúc đẩy và bảo-vệ bao gồm:

Quyền làm việc trong điều-kiện bình-thường, thuận- lợi;
quyền được bảo-
vệ xã-hội, mức sống phù-hợp và đạt được mức cao nhất về thể-chất và tinh-thần;
quyền giáo-
dục và hưởng lợi từ tự-do văn-hoá và tiến-bộ khoa-học.

Quyền côngdân và chánhtrị.

Công-ước quốc-tế về các quyền Dân sự và Chánh-trị và Nghị-định-thư bổ-sung đầu tiên có hiệu-lực vào năm 1976. Giao-ước quốc-tế này đã có 167 nước công-nhận vào cuối năm 2010. Nghị-định-thư bổ-sung thứ hai được thông qua vào năm 1989.

Giaoước đề-cập đến các quyền như:  Quyền tự-do đi lại; sự công-bằng trước pháp-luật; quyền được xét- xử công-bằng và giả-định vô-tội; tự-do tư-tưởng  và tôn-giáo; tự -do ngôn-luận và biểu-đạt; hòa-bình; tự-do hiệp-hội; tham-gia vào các hoạt-động công-cộng và bầu-cử; và bảo-vệ các quyền của người thiểu-số.

Nó nghiêm-cấm việc tùy tiện tước đi cuộc sống; tra-tấn, đối-xử tàn-bạo hoặc hạ-nhục; nô-lệ và lao-động cưỡng-bách; bắt giữ hoặc giam cầm tùy-tiện; can-thiệp tùy-tiện tới sự riêng tư; tuyên- truyền chiến-tranh; kỳ-thị; và vận-động hận-thù chủng-tộc hay tôn-giáo.
Các Côngước Nhânquyền.

Một loạt các hiệp-ước quốc -về nhân-quyền và các công-cụ khác được thông qua từ năm 1945 đã mở rộng tầm bão-vệ  của luật nhân-quyền quốc-tế.

Bao gồm:

Công ước về:  Ngăn ngừa và Trừng phạt Tội phạm Tội diệt chủng (1948).

Công ước Quốc tế về:  Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử (1965).

Công ước về:  Xoá bỏ mọi hình thức Phân biệt đối xử với Phụ nữ (1979).

Công ước về:  Quyền của Trẻ em (1989),

và Công ước về:  Quyền của Người Khuyết tật (2006).

Hộiđồng nhânquyền.

Hội-đồng Nhân-quyền được thành-lập ngày 15 tháng 3 năm 2006, là cơ-quan trực-thuộc  Đại-hội-đồng và báo-cáo trực- tiếp với Hội-đồng, đã thay thế Ủy-ban Nhân-quyền LHQ . (Suốt 60 năm là cơ-quan liên-chánh-phủ quan-trọng chịu trách-nhiệm về nhân-quyền). Hội-đồng gồm có 47 đại-diện cấp quốc-gia, có nhiệm-vụ đẩy mạnh việc bảo- vệ quyền-con-người trên toàn-cầu, bằng cách giải-quyết các tình-huống vi-phạm nhân-quyền và đưa ra các khuyến-nghị đối với họ, bao gồm việc đáp-ứng các trường-hợp khẩn-cấp về nhân-quyền.

Tính-năng sáng-tạo nhất của Hội-đồng Nhân-quyền là Đánh giá Địnhkỳ Toàn-cầu. Cơ-chế độc-nhất này bao gồm việc xem lại hồ-sơ nhân-quyền của tất cả 192 quốc-gia thành-viên của Liên Hợp Quốc, cứ mỗi bốn năm một lần. Đánh giá là một quá-trình hợp-tác theo cấp nhà nước, dưới sự bảo-trợ của Hội-đồng, tạo cơ-hội cho mỗi quốc-gia trình-bày các biện-pháp được thực-hiện và những thách-thức phải đáp-ứng để cãi -thiện tình-hình nhân-quyền ở nước họ,  cùng với việc đáp ứng các nghĩa-vụ quốc-tế của họ. Đánh giá được thiết-kế để đảm-bảo tính phổ-cập và bình-đẳng trong điều-trị cho mọi quốc-gia.
Caoủy Nhânquyền LHQ.

Cao-uỷ Liên-hợp-quốc về Nhân-quyền thực-hiện trách-nhiệm chính đối với các hoạt-động nhân-quyền của LHQ. Cao-uỷ được uỷ-nhiệm để đối-phó với các vi-phạm nghiêm-trọng về nhân-quyền và thực-hiện hành-động phòng ngừa.

Văn phòng Cao-ủy Nhân-quyền (OHCHR) là đầu mối cho các hoạt-động nhân-quyền của LHQ. Nó đóng vai trò là ban thư-ký cho Hội-đồng Nhân-quyền, các ‘cơ-quan hiệp-ước’ (là các ủy-ban chuyên-gia theo dõi việc tuân-thủ hiệp-ước) và các cơ-quan nhân-quyền khác của LHQ. Chương-trình cũng cam-kết thực-hiện các hoạt-động khác về nhân-quyền

Hầu hết các hiệp-ước nhân-quyền cốt lõi đều có một cơ-quan giám-sát có trách-nhiệm xem xét việc thực- hiện hiệp-ước mà các nước đã phê-chuẩn. Các cá-nhân, có quyền-con-người  bị vi-phạm có thể nộp đơn khiếu-nại trực-tiếp cho các Ủy-ban giám-sát các hiệp-ước về quyền-con-người.
Nhânquyền và Hệthống LHQ.

Nhân-quyền là một chủ-đề xuyên-suốt trong tất cả các chánh-sách và chương-trình của LHQ, trong các lãnh-vực chánh là:

Hòa-bình, an-ninh, phát-triển, viện-trợ nhân-đạo và các vấn-đề kinh-tế xã-hội.

Do đó, hầu như mọi cơ-quan LHQ và cơ-quan chuyên-môn, đều tham-gia vào với một mức độ nào đó trong việc bảo- vệ Quyền Con Người.

Một số ví-dụ là quyền phát-triển, đó là cốt lõi của các Mục-tiêu Phát-triển Bền-vững; quyền của người lao-động, được Tổ-chức Lao-động Quốc-tế xác-định và bảo-vệ; bình-đẳng- giới do phụ-nữ LHQ ban-hành; quyền trẻ em; quyền của người bản-địa và người tàn-tật.

Ngày nhân
quyền được tổ-chức hàng năm vào ngày 10 tháng 12.

Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

Đã xem 207 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Be the first to comment

Tham gia bình luận