Chiến Sĩ Sông Thu

Pha chút sắc-màu lãng-mạn, sông Thu-bồn ở tỉnh Quảng-nam được gọi là “Sông Thu”. “Chiến-sĩ sông Thu” là  một cuốn truyện lịch-sử với nhiều hư-cấu. Chất-liệu của sự hư-cấu là những sự-kiện … Continue reading Chiến Sĩ Sông Thu