Lê Hải Lăng

Ai kích động ai?

Giặc đảng đứng đầu là TBT Nguyễn Phú Trọng đã đi sứ chầu ký với Trung Cộng nhiều văn kiện hợp tác.Để thực hiện từng […]