Lê Xuân Nhuận

Vĩnh-Biệt Lý Tống

Vĩnh-Biệt Lý Tống Lý Tống thương yêu, Lý Tống ơi, Âm Dương hai nẻo cách nhau rồi! Từ nay khép lại trong hùng-sử Một thuở […]