images (20)
*Quán thơ

Người San Jose – Đồng-cãm 1.

Đồng-cãm 1. “Mổi gốc cao-su một hồn liệt-sỷ”*. Đất-nước tôi đau-đớn cuộc hy-sinh. Đảng Hà Nội vẫn điên-cuồng chống Mỷ. Coi máu-xương như đất đá, cây cành. Người […]