Nguyễn Lễ

Đa Trá…và Đa Dâm…?

Nơi nào — Núi không Cao…Sông Không sâu… Nam Đa Trá…?  Nử Đa Dâm…? Theo khẩu truyền bình dân, Vua Tự-Đức đã xuất khẩu thành […]