Peter Văn Minh

CÁCH MẠNG VÀ LÃNH TỤ

– Mày biết gì về “cách mạng” (CM)? – Tao không biết mày nói “cách mạng” loại nào. Nhưng tao biết con người CM. – […]