Phạm Khắc Trung

Việt Sử Hùng Ca

Lúc có kết quả đậu Tú Tài 2 xong lại cô đơn đâm buồn, bởi cô bồ và đám bạn thân của tôi rớt khóa […]