Tạ Dzu

ĐƯỜNG SỐNG CỦA LOÀI NGƯỜI

“Đạo kỷ là sự trông về trước, ngoái về sau, đứng vào lập trường của loài người tìm đường đạo”. Lý Đông A, Chìa Khoá Thắng Nghĩa(1)