images
*Quán thơ

Thị Nở – Hiễn-nhiên

 Hiển-nhiên! Sống chung với Việt Cộng, như cõng cọp mà đi. Ðoàn-kết với Việt Cộng, như ôm rắn mà ngủ. Việt Cộng bệnh chết hết, […]

c
*Quán thơ

Thị Nở – Chém cá kình.

Chém cá kình. Một lủ cá kình ở biển Ðông. Giương vây bành-trướng rất cuồng-ngông. Miếng mồi Ðại Việt hằng mơ tưỡng. Suốt mấy ngàn […]

xvj1420180099 (1)
*Quán thơ

Thị Nở – Giõi cướp!

Giõi Cướp! Đảng Hồ giõi cướp chánh-quyền. Cướp nhà, cướp đất, cướp tiền của dân. Cướp nhân-quyền rất phi-nhân. Cướp dân-chủ, cướp luôn phần tự-do. Giõi […]