images
*Quán thơ

Thị Nở – Chọng Nú.

Chọng Nú. Tổng-bí-thư Chọng Nú. Phát-biểu rất là oai. Văn-chương mùi khắm-khú. Lý-luận vị khai-khai. Từ nay xin ‘các-chú’. Ðừng mỡ cái bàn cầu. Kẻo […]

chỉ mục
*Quán thơ

Thị Nở – Gốc…Choang.

Hình của hoangducdoanh.blogspot.com Gốc… choang! Nông Ðức Mạnh với Nông Quốc Tuấn. Gốc người Choang ở tỉnh Quảng Tây. Mạnh ta thú nhận điều nầy. […]

download (1)
*Quán thơ

Thị Nở – Biểu-tượng.

Hình của fdđ.blogspot.com Biểu-tượng. Búa liềm trong vũng máu, một biểu-tượng kinh-hoàng. Tám mươi năm tàn-bạo, cả triệu người chết oan. Sao vàng trong vũng […]

images
*Quán thơ

Thị Nở – Khã Ố, Bất Lương.

Khã Ố, Bất Lương. Lê Khã Ố, Trần Bất Lương. Bí-thư, Chủ-tịch cấp Trung-ương. Nam Quan, Vịnh Bắc dâng Tàu Cộng. Hí-hững nhận phần gặm-mút xương. Thị […]

images
*Quán thơ

Thị Nở – Hiễn-nhiên

 Hiển-nhiên! Sống chung với Việt Cộng, như cõng cọp mà đi. Ðoàn-kết với Việt Cộng, như ôm rắn mà ngủ. Việt Cộng bệnh chết hết, […]

c
*Quán thơ

Thị Nở – Chém cá kình.

Chém cá kình. Một lủ cá kình ở biển Ðông. Giương vây bành-trướng rất cuồng-ngông. Miếng mồi Ðại Việt hằng mơ tưỡng. Suốt mấy ngàn […]