Thomas Phạm

PELOSI TỰ KIÊU TỰ SƯỚNG

Chủ tịch HV Nancy Pelosi quá tự kiêu và tự sướng đến nổi Bà thốt lên lời nói ba hoa rằng “Trump bị luận tội […]