Tết Hỏa Ngục

Mừng Tết Con Heo chúng đốt nhau
Thịt nát, da bung, mở ứa trào
Một tinh bờm bạc gừ ư ử
Khối quỷ sừng đen khọt thều thào
Của cải bất nhân chia cáo mống
Tiền tài thất đức đúc hồ mao
Tiếng rống tiếng tru rền ngục đỏ
Cô hồn các đảng chúc mừng nhau

Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan

Đã xem 3845 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.