1 Comment

  1. Nếu có cuốn tam thiên tự trong nhà thì dễ dàng thuộc lòng 3000 từ Hán Việt và nghĩa của chúng: khuyển chó dương dê, quy về tẩu chạy, v.v…

Leave a Reply

Your email address will not be published.