1 Comment

  1. Các trò dâm ô của Hồ Chí Minh táo bạo hơn và là tội hình sự, song được CSVN bảo trợ, che dấu kỹ, tại Việt Bắc trước 1954 và tại ngôi nhà Sàn sau 1954 .
    HCM đòi ở ngôi nhà Sàn là để dễ bề thực hiện các hành động đồi tệ trong một khung cảnh thiên nhiên hữu tình..
    HCM vĩ đại là ở chỗ đó.
    CSVN đang cố học tập tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.