Người San Jose

Người San Jose – Tiếng pháo

Tiếng pháo râm-ran gợi nhớ nhà. Nhiều năm đón Tết ỡ phương xa. Phong-trần kiếp trước chưa xong nợ. Gió bụi đời này chữa chịu tha. Mực vẽ câu thơ là […]