Trần Kim Bằng

Đã xem 28627 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

1 Trackback / Pingback

  1. Hồi Ký: Trận Đánh tại Chi Khu Thiện Giáo – Tháng 4, 1975 (Youtube audio) | Trần Kim Bằng

Leave a Reply

Your email address will not be published.