Tu Dưỡng Thắng Nhân Diễn Giải

Đường vào Duy Dân có nhiều con đường. Có người đọc tài liệu Đường Sống Việt rồi thấy hay nên tìm hiểu ở những tài liệu khác nói về triết lý Duy Dân. Có người đến với Duy Dân bằng tài liệu Duy Nhân Cương Thường, Sinh Mệnh Tâm Lý, Huyết Hoa v.v…. Dù đến với Duy Dân ở những tài liệu khác nhau, một người thấu hiểu được Duy Dân sẽ cùng có một nhận định như nhau. Đó là Duy Dân khởi đầu bằng sự tu dưỡng bản thân để từ đó mình nắm được sinh mệnh tâm lý của chính mình. Trong tiến trình tu dưỡng thì cũng là tiến trình để hiểu rõ Tâm-Sinh-Lý của mình ra sao hầu điều chỉnh cuộc sống, quan niệm sống bản thân để hòa nhập vào cái xã hội mình đang sống bằng sống biết, sống thực, và sống đúng.

  • Tu Dưỡng Thắng Nhân Diễn Giải (P1)

    Đường vào Duy Dân có nhiều con đường. Có người đọc tài liệu Đường Sống Việt rồi thấy hay nên tìm hiểu ở những tài liệu khác nói về triết…

  • Tu Dưỡng Thắng Nhân Diễn Giải (P2)

    Sống Thực Sống thực là gì? Có người nghĩ rằng sống thực tức là dựa vào cái thực tế để mà sống. Nghĩa là một xã hội gian manh, lừa…

  • Tu Dưỡng Thắng Nhân Diễn Giải (P3)

    Sống Duy Dân Sống Duy Dân là gì? Ba chủ đề Sống Biết, Sống Thực, và Sống Đúng đó là sống Duy Dân. Tuy nhiên diễn giải trong phần này…

 

Đã xem 2265 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.